logo

INWENTARYZACJA ZIELENI – NA CZYM POLEGA?

Nasza firma oprócz projektowania i zakładania ogrodów zajmuje się również sporządzaniem inwentaryzacji zieleni.  Inwentaryzacja to komplet dokumentów składający się z trzech części : opisowej, tabelarycznej oraz graficznej. W części opisowej zawarte są informacje na temat celu i zakresu opracowania, metod pomiaru oraz obowiązującej podstawy prawnej. W tabeli zawarte są szczegółowe parametry każdego zinwentaryzowanego drzewa. Podana jest kolejno nazwa polska, nazwa łacińska, ilość pni i obwody pni mierzone na wysokości 1,3 metra.  W tabeli określona jest również wysokość drzewa, średnica rzutu korony oraz stan zdrowotny a dodatkowe informacje na temat np. uszkodzeń kory, ubytków drewna lub posuszu w koronie zawarte są w kolumnie uwagi. Część graficzna to rysunki wykonane w odpowiedniej skali ( zazwyczaj 1:500) zawierające naniesione na mapę zasadniczą  informacje na temat lokalizacji poszczególnych drzew, z zaznaczeniem rzutu korony. Dodatkowo na zlecenie klienta możemy sporządzić projekt gospodarki drzewostanem, w którym zinwentaryzowane drzewa podzielone są na te, które są przeznaczone do zachowania oraz te przeznaczone do usunięcia. Przyczyn usuwania drzew może być wiele. Zazwyczaj jest to kolizja istniejącej zieleni z projektowaną inwestycją np. budową, albo zły stan zdrowotny drzewa, które zagraża bezpieczeństwu. W każdym przypadku na usunięcie drzewa lub krzewu, którego wiek przekroczył 10 lat,  konieczne jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W Olsztynie wnioski o zezwolenie na wycinkę składa się w Urzędzie Miasta, w Wydziale Środowiska. Wiele razy pomagaliśmy naszym klientom przygotowywać taki wniosek. Rozpatrzenie wniosku trwa zazwyczaj nie dłużej niż 30 dni.

 

UWAGA!!! ZA USUWANIE DRZEW LUB KRZEWÓW BEZ ZEZWOLENIA LUB ICH ZNISZCZENIA NALICZANE SĄ KARY!

 • Jeżeli ktoś, nawet nieświadomie, usunie drzewo bez posiadania zezwolenia, musi się liczyć z tym, że wójt, burmistrz lub prezydent wymierzy mu karę pieniężną!
 • Karze podlega również zniszczenie zieleni, drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonaniem robót ziemnych, wskutek niewłaściwego wykorzystania sprzętu mechanicznego lub zastosowania środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności.  Warto więc przemyśleć temat zanim chwyci się po piłę.
 • Opłaty za usunięcie drzew naliczane są w zależności od gatunku, w przeliczeniu przez ilość centymetrów obwodu pnia, pomnożone przez współczynnik i potrafią być spore. Stawki te publikowane są w Obwieszczeniu Ministra Środowiska.
 • Zezwolenie musimy posiadać nawet jeżeli chcemy usunąć drzewa lub krzewy, które obumarły!

 

POZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW NIE JEST WYMAGANE W PRZYPADKU:

 • drzew owocowych (chyba, że rosną na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub w parku narodowym),
 • drzew i krzewów, których wiek nie przekroczył 10 lat,
 • wyrębu drzew w lasach i na plantacjach drzew i krzewów,

 

Szczegółowo te zagadnienia reguluje USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY z dnia 16 kwietnia 2004 roku z późniejszymi zmianami.

 

NASZA FIRMA OFERUJE PAŃSTWU POMOC W SPORZĄDZANIU:

 • inwentaryzacji szczegółowej zieleni,
 • projektu gospodarki szatą roślinną,
 • projektu nasadzeń zamiennych ( projektu nasadzeń kompensacyjnych),
 • wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów,
 • wyliczenia opłat za usuwanie drzew i krzewów w oparciu o aktualne stawki.

 

OFERUJEMY RÓWNIEŻ SWĄ POMOC W ZAKRESIE WYCINKI DRZEW LUB KRZEWÓW. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDĄ PAŃSTWO TUTAJ!

Działamy na terenie Olsztyna i województwa warmińsko – mazurskiego oraz województw ościennych!